top of page

Terms & Conditions

Note: Future Focus Consultancy is a Dutch company registered in the Netherlands. Therefore the Dutch law is applicable  and the Terms & Conditions are in Dutch. The Dutch name for the Terms & Conditions is 'Algemene Voorwaarden'.

Algemene voorwaarden Future Focus Consultancy.
 

Hieronder vind je de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Future Focus Consultancy. Future Focus Consultancy is gevestigd in Amsterdam, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78761077 en gevestigd op het adres Beukenplein 14-3 in Amsterdam.

 

Artikel 1 Definities
 

 1. Future Focus Consultancy (hierna: ‘Opdrachtnemer’) is de gebruiker van deze algemene voorwaarden en de partij die zich ten doel stelt het aanbieden van trainingen en advies.

 2. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden.

 3. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Opdrachtgever' verstaan: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit en gebruikmaakt van de Diensten van Opdrachtnemer en die een Overeenkomst met betrekking tot het verrichten van Diensten aangaat met Opdrachtnemer.

 4. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan: Opdrachtnemer en/of Opdrachtgever.

 5. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij Opdrachtnemer zich jegens Opdrachtgever verbindt Diensten te verrichten en Opdrachtgever zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van Opdrachtnemer en de aanvaarding daarvan door Opdrachtgever, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 3.5, 3.6 en 3.7 van deze Algemene voorwaarden.

 6. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door Opdrachtnemer en/of door haar ingeschakelde derden aan Opdrachtgever geleverde Diensten, onder andere inhoudende het aanbieden van trainingen en advies die zoveel mogelijk zijn afgestemd op de unieke leerdoelen, ervaringen en het kennisniveau van de deelnemers alsmede alle andere door Opdrachtnemer ten behoeve van Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Opdrachtgever worden verricht.

 7. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Opdrachtnemer, te raadplegen via https://www.futurefocus.site/


 

Artikel 2 Algemeen en toepasselijkheid
 

 1. Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een Opdrachtgever waarop Opdrachtnemer deze Algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Algemene voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 2. Deze Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Opdrachtgever.

 3. De onderhavige Algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van door de Opdrachtnemer in het kader van de/een opdracht ingeschakelde derden. Deze Algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Opdrachtnemer en zijn directie.

 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze Algemene voorwaarden.

 8. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze Algemene voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze Algemene voorwaarden te verlangen.


 

Artikel 3 De Overeenkomst
 

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

 2. De Opdrachtgever kan contact opnemen met Opdrachtnemer via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten.

 3. De offerte is geheel vrijblijvend, tenzij de offerte een geldigheidstermijn bevat. Offertes die niet vrijblijvend zijn, maar eveneens geen expliciete termijn van aanvaarding wordt vermeld, zijn geldig gedurende 30 (zegge: dertig) dagen na datum van de offerte. Zodra de geldigheidstermijn is verlopen, vervalt het aanbod.

 4. Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt aanvaard, dan heeft de Opdrachtnemer het recht dit aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

 5. Opdrachtnemer kan met Opdrachtgever overleggen omtrent zijn verwachtingen en kan daarna een offerte opmaken die per brief of per e-mail verstuurd zal worden. De Overeenkomst komt pas tot stand door ondertekening van de offerte of middels een (elektronische) opdrachtbevestiging.

 6. De inschrijving voor een opleiding of training bij Opdrachtnemer komt tot stand door de ondertekening van het door Opdrachtnemer verstrekte inschrijvingsformulier of offerte Overeenkomst.

 7. Na totstandkoming van de Overeenkomst ontvangt de Opdrachtgever een schriftelijke bevestiging of langs elektronische weg een bevestiging.

 8. Als Opdrachtnemer een bevestiging naar Opdrachtgever stuurt, is die beslissend voor de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen. Opdrachtnemer kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

 9. Indien Opdrachtgever aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van Opdrachtnemer dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Opdrachtnemer deze schriftelijk bevestigt.

 10. Een opdracht door Opdrachtgever waaraan geen schriftelijke (of elektronische) offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke (of elektronische) aanvaarding door Opdrachtnemer.


 

Artikel 4 Uitvoering van de Overeenkomst
 

 1. Ten aanzien van de verleende Diensten van Opdrachtnemer geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Opdrachtnemer niet kan garanderen dat de gewenste resultaten die met de hulp van Opdrachtnemer door de Opdrachtgever worden beoogd (daadwerkelijk) behaald worden.

 2. Opdrachtnemer zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en Overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.

 3. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De kosten van het inschakelen van deze derden komen voor rekening van Opdrachtgever, en zullen door Opdrachtnemer worden doorbelast aan Opdrachtgever.

 4. Indien door Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van Opdrachtgever of een door Opdrachtgever aangewezen locatie, dan draagt Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

 5. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle (contact)gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Opdrachtnemer zijn verstrekt, dan heeft Opdrachtnemer het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.

 6. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat Opdrachtnemer zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Opdrachtgever zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is Opdrachtgever gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden.

 7. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever de Opdrachtnemer hiervan schriftelijk in gebreke te stellen. Opdrachtnemer dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

 8. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Opdrachtnemer gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Opdrachtnemer dat daardoor direct of indirect ontstaan.

 9. Indien Opdrachtnemer met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Opdrachtnemer niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de Overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.

 

Artikel 5 Wijziging van de Overeenkomst

 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen Opdrachtnemer en Opdrachtgever tijdig in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.

 2. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.

 3. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd, dan kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.

 4. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeenkomst levert geen wanprestatie van Opdrachtnemer op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.

 5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk (of elektronisch, via e-mail).

 

Artikel 6 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst

 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, indien na het sluiten van de Overeenkomst de Opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen of dat de Opdrachtgever in die verplichtingen zal tekortschieten , indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende en/of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Opdrachtnemer kan worden gevergd dat hij de Overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, mits Opdrachtnemer de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Opdrachtgever een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.

 2. Voorts is Opdrachtnemer bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden zoals bedoeld in lid 1 van dit Artikel indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden gevergd.

 3. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en Overeenkomst.

 4. Indien Opdrachtnemer tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.

 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Opdrachtnemer gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, die daardoor direct en indirect ontstaan.

 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Opdrachtgever in verzuim is, dan is Opdrachtnemer gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.

 7. Tussentijdse opzegging door Opdrachtgever kan te allen tijde geschieden. Bij het opzeggen van de Overeenkomst heeft Opdrachtnemer alleen aanspraak op de vergoeding van de Diensten die hij op dat moment daadwerkelijk heeft verricht en nog gaat verrichten, en dus niet ook op vergoeding voor eerder overeengekomen/ingeplande Diensten die niet meer zullen worden uitgevoerd.

 8. Indien de Overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, dan zal Opdrachtnemer in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Opdrachtnemer anders aangeeft,

 9. In een dergelijke situatie zoals bedoeld in lid 8 van dit Artikel zullen de reeds geleverde Diensten separaat worden gefactureerd.

 10. Elke Overeenkomst kan onmiddellijk, zonder opzegtermijn, door beide partijen worden opgezegd dan wel de order of Overeenkomst worden geannuleerd zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, indien de andere partij:

  • Zijn verplichtingen op grond van deze Overeenkomst niet nakomt, ook niet nadat hij de andere partij daartoe schriftelijk heeft gesommeerd en de in de sommatiebrief genoemde termijn is verstreken

  • De andere partij in staat van faillissement wordt verklaard dan wel een aanvraag voor faillissement is gedaan

  • De andere partij voorlopige surseance van betaling wordt verleend dan wel een aanvraag voor surseance van betaling is gedaan

  • Conservatoir en/of executoriaal beslag wordt gelegd op de vermogensbestanddelen van de andere partij

  • De andere partij wordt ontbonden, gefuseerd of gesplitst

 11. De partij die op grond van lid 10 van dit artikel opzegt is niet schadeplichtig jegens de andere partij in verband met deze opzegging. Alle vorderingen van Opdrachtnemer worden als gevolg van opzegging onmiddellijk opeisbaar.

 12. Bepalingen die bedoeld zijn om na het einde van de Overeenkomst voort te duren zoals betalingen, aansprakelijkheid, intellectueel eigendom, geheimhouding, privacy en toepasselijk recht blijven na het einde van de Overeenkomst van kracht.

Artikel 7 Annulering

 1. Annulering door Opdrachtgever na totstandkoming van de Overeenkomst is mogelijk.

 2. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de reeds uitgevoerde werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

 3. Het annuleren van een training is kosteloos mogelijk tot 72 uur voorafgaand aan de training. Daarna worden annuleringskosten in rekening worden gebracht, welke gelijk staan aan 50% van de overeengekomen prijs van de training en/of de dienst. 

 

 

Artikel 8 Betaling
 

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte en op de Website zijn in euro's en exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege alsmede eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, waaronder verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 2. Opdrachtnemer heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.

 3. Tussentijdse prijswijzigingen worden doorberekend aan Opdrachtgever. Als binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst maar nog voor aanvang een prijswijziging optreedt, zal deze geen invloed hebben op de overeengekomen prijs.

 4. De Opdrachtgever heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Opdrachtnemer mede te delen.

 5. Alle gefactureerde bedragen dienen binnen 14 (zegge: veertien) dagen na factuurdatum betaald te worden. Bij in gebreke blijven van de betaling is Opdrachtnemer gerechtigd de toegang tot de cursus te weigeren of de opdracht niet uit te voeren.

 6. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 14 (zegge: veertien) dagen dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is alsdan de wettelijke handelsrente verschuldigd en overige kosten waaronder de buitengerechtelijke incassokosten. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

 7. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 9 Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle zaken geleverd door Opdrachtnemer blijven in het eigendom van Opdrachtnemer.

 2. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Opdrachtnemer door zaakvorming of anderszins tenietgaat, behoudt Opdrachtnemer zich het recht een bezitloos pandrecht op een zaak te vestigen, tot zekerheidstelling van al hetgeen Opdrachtgever nog aan Opdrachtnemer verschuldigd is of zal zijn. Opdrachtgever dient dit bezitloze pandrecht op het eerste verzoek van Opdrachtnemer te vestigen. 

Artikel 10 Onderzoek, reclames

 1. Klachtenprocedure: klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door de Opdrachtgever binnen 8 (zegge: acht) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 (zegge: veertien) dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Opdrachtnemer. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Opdrachtnemer in staat is adequaat te reageren. 

 

Artikel 11 Vrijwaringen

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de opdrachtgever verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de Overeenkomst worden gebruikt.

 2. Indien de Opdrachtgever aan Opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert opdrachtgever dat daardoor geen inbreuk op eigendoms- of auteursrechten van derden wordt gemaakt, alsmede dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

Artikel 12 Niet-overname personeel

 1. Het is Opdrachtgever en/of deelnemer verboden om gedurende de looptijd van de Overeenkomst en gedurende één jaar na beëindiging van de Overeenkomst, (voormalig) medewerkers die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming dan wel uitvoering van de Overeenkomst in de breedste zin des woord aldus ook derden die door Opdrachtnemer zijn ingehuurd en personeel van opdrachtnemer, in dienst te nemen, werkzaamheden te laten verrichten dan wel anderszins werkzaam te zijn voor Opdrachtgever zonder voorafgaande schriftelijk toestemming van Opdrachtnemer.

 2. Indien een partij het bepaalde in lid 1 overtreedt dan verbeurt de andere partij zonder de noodzaak van een ingebrekestelling een direct opeisbare boete van €4.000,- per overtreding, alsmede een boete van €2.000,- per dag dat de overtreding voortduurt, zulks onverminderd de verplichting tot het vergoeden van daadwerkelijk geleden schade voor zover deze de verbeurde boete overtreft.

Artikel 13 Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.

 2. De aansprakelijkheid van Opdrachtnemer is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Opdrachtnemer niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal eenmaal de factuurwaarde van de order.

 3. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade die daadwerkelijk door de Opdrachtgever is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Opdrachtnemer met betrekking tot haar Diensten.

 4. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.

Artikel 14 Bijzondere voorwaarden inzake verhuur

 1. Bij verhuur van zaken is Opdrachtnemer niet aansprakelijk voor de (gevolg)schade bij het niet functioneren van apparatuur.

 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgschade bij het niet functioneren als de benodigde hardware en software om technische redenen of eventuele programmeer fouten van de fabrikant gedeeltelijk of geheel niet functioneert.

 3. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgschade wanneer de benodigde software niet geïnstalleerd kan worden, alsmede wanneer het programma een eventueel virus of programmafout bevat, ook indien het programma op andere computers wel werkt of heeft gewerkt.

 4. Opdrachtnemer gaat ervan uit dat de benodigde hardware en software van een leverancier casu quo fabrikant naar behoren functioneert.

 5. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van stilstand, storing of slecht functioneren van het verhuurde of gedeelte(n) daarvan, dan wel schade ontstaan door diensten van door Opdrachtnemer ter beschikking gesteld personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld van de directie. Eventuele claims te dezer zake zullen worden (mede) beoordeeld door de assuradeur(en) van Opdrachtnemer.

 6. De huurprijzen zijn exclusief BTW en verzekeringskosten, gebaseerd op contante betaling exclusief bediening, transport, opstelling en aansluiting en af het magazijn, tenzij door partijen anders wordt overeengekomen.

 7. Huurder is aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde die tijdens de huurperiode optreedt door welke oorzaak dan ook. Indien het gehuurde of gedeelte(n) daarvan, door schuld of onachtzaamheid van huurder geheel verloren gaan of onherstelbaar beschadigd zijn, zal huurder aan Opdrachtnemer verschuldigd zijn een som gelijk aan de aanschafkosten van vervangende apparatuur, alsmede de kosten van vervanging.

Artikel 15 Overmacht

 1. Indien Opdrachtnemer door een niet toerekenbare tekortkoming (overmacht) niet aan haar verplichtingen jegens Opdrachtgever kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand. Opdrachtnemer zal Opdrachtgever zo spoedig mogelijk in kennis stellen van de overmachtstoestand.

 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van Opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Opdrachtgevergeheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van Opdrachtnemer kan worden verlangd, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend: oorlog, onlusten, overstroming, brand, stakingen, uitsluitingen, blokkade, oproer, stagnatie of andere problemen bij de productie bij Opdrachtnemer of haar toeleveranciers, problemen bij het eigen of door derden verzorgde transport, devaluatie, verhoging van invoerrechten en/of accijnzen en/of belastingen, maatregelen van enige overheidsinstantie, het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning, ongevallen, pandemieën/epidemieën, ziekte en computerstoringen; dit alles zowel bij Opdrachtnemer als op de locatie waar de opleiding plaatsvindt.

 3. Duurt de overmachtstoestand 7 dagen, dan hebben beide partijen het recht de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voor zover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.

 4. In een dergelijk geval zal Opdrachtnemer overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Opdrachtnemer heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst. Ingeval Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk de overeengekomen werkzaamheden is nagekomen dan wel werkzaamheden heeft verricht ter uitvoering van de Overeenkomst, dan is Opdrachtnemer gerechtigd deze werkzaamheden separaat te factureren.

Artikel 16 Ziekte van trainer

 1. Bij ziekte en/of verhindering van een trainer zal Opdrachtnemer indien mogelijk binnen 48 (zegge: achtenveertig) uur voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.

 2. Indien vervanging binnen de gestelde termijn niet mogelijk blijkt te zijn, zal Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan binnen 24 (zegge: vierentwintig) uur op de hoogte stellen en is artikel 15 van toepassing.

 3. Indien Opdrachtnemer binnen 48 (achtenveertig) uur voor gelijkwaardige vervanging zorgdraagt is artikel 15 niet van toepassing en kan Opdrachtgever geen recht doen gelden op vergoeding van schade, rente en kosten en/of korting op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.

Artikel 17 Doorgangsgarantie

 1. Een doorgangsgarantie houdt in dat de cursus met doorgangsgarantie gegarandeerd doorgaat vanaf de geplande startdatum bij voorkeur op de geplande locatie. Als er slechts 1 deelnemer is ingeschreven, is er sprake van een privécursus en zal de cursus worden ingekort waarbij de totaalprijs gelijk blijft. De cursus gaat wel gegarandeerd van start op de geplande startdatum.

 2. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om de cursus te verplaatsen:

  1. Naar een locatie niet verder dan drie kwartier reistijd van de oorspronkelijke locatie;

  2. Door overmacht zoals bijvoorbeeld een zieke trainer;

  3. Door annulering van een cursist in een cursus met 3 (zegge: drie) of minder deelnemers.

 3. Een doorgangsgarantie is alleen geldig als deze vermeld wordt in de bevestiging van de boeking. Opdrachtgever/deelnemer/cursist kan geen rechten ontlenen aan de status doorgangsgarantie op de site. Zo kan het voorkomen dat Opdrachtgever/deelnemer/cursist een cursus heeft geboekt zonder doorgangsgarantie. Vervolgens wordt de cursus op de site op doorgangsgarantie gezet. Deze garantie geldt dan voor de nieuwe inschrijvingen vanaf dat moment.

Artikel 18 Garanties
 

 1. De Dienst(en) en het geleverde lesmateriaal moeten voldoen aan de redelijke verwachting. Indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt dan is de Opdrachtnemer bevoegd zijn verplichtingen op te schorten. Indien de Opdrachtnemer zijn verplichtingen niet nakomt mag Opdrachtgever zijn verplichtingen opschorten. Bij gedeeltelijke of niet- behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.

 2. De Opdrachtgever garandeert dat zij de Diensten niet zal gebruiken:

  1. Op zodanige wijze dat inbreuk wordt gemaakt op de rechten van Opdrachtnemer of van derden en/of op een anders onrechtmatige wijze, met inbegrip van IE-rechten en rechten ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

  2. In strijd met geldende wet- of regelgeving; en/of

  3. In strijd met een bepaling van de Overeenkomst.

 

Artikel 19 Vertrouwelijkheid van gegevens
 

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Opdrachtnemer kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 20 Intellectuele eigendom

 1. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van de Auteurswet.

 2. Opdrachtnemer behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die hem toekomen op grond van het copyright en eigendomsrechten.

 3. Alle door Opdrachtnemer ten behoeve van de Opdrachtgever verstrekte stukken, zoals onder andere maar niet beperkt tot rapporten/presentaties, werkwijzen/strategieën, adviezen en contracten, proefexamens, boeken, readers, software en modellen mogen uitdrukkelijk niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Opdrachtnemer worden vermenigvuldigd, openbaar gemaakt worden en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht of aan derden worden verstrekt, zowel gedurende de looptijd van de opleiding en/of Diensten als nadien.

 4. Het is eveneens uitdrukkelijk niet toegestaan om hetgeen neergelegd in lid 3 van dit Artikel in gewijzigde vorm openbaar te maken of onder eigen naam te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Opdrachtnemer.

 5. Opdrachtnemer is eigenaar van alle inhoud en informatie van de training en of cursus. Alle informatie valt onder het intellectuele eigendomsrecht van Opdrachtnemer als maker. Opdrachtgever krijgt een gebruikslicentie voor de afgesproken duur. Mits er geen duur is afgesproken, dan geldt een standaard van minimaal 3 maanden.

 6. Het is niet toegestaan om de informatie openbaar te maken, te delen met anderen, te reproduceren, te kopiëren, te wijzigen enzovoorts: Opdrachtgever mag er alleen kennis van nemen en de kennis die wordt opgedaan voor eigen doeleinden gebruiken.

 7. Met informatie worden alle mogelijke vormen van kennisoverdracht bedoeld, waaronder (maar niet uitsluitend): cursusvideo’s, teksten, transcripties, e-books, masterclasses, opnames, social media posts van besloten accounts enzovoorts.

 8. Onder een inbreuk op het intellectuele eigendomsrecht vallen in ieder geval de volgende situaties: (i) gebruik van de informatie voor een ander doel dan afgesproken, (ii) hergebruiken van de informatie zonder toestemming van Opdrachtnemer, (iii) kopiëren en aanpassen van de informatie. Elke overtreding van wat er in artikel 9 van deze voorwaarden staat, wordt in ieder geval gezien als een inbreuk op het auteursrecht.

 9. Bij een inbreuk op het auteursrecht zal Opdrachtnemer een vergoeding in rekening brengen van driemaal de huidige cursusprijs (waarvoor hij op het moment van de inbreuk wordt verkocht). Deze vergoeding sluit het recht van Opdrachtnemer om verdere vergoeding te eisen voor overige geleden schade niet uit.

Artikel 21 Toepasselijk recht

 1. Op deze voorwaarden, alsmede op de Overeenkomst, is Nederlands recht van toepassing.

 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 (CISG) is uitgesloten.

 3. Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden zullen, voorzover niet anders door de wet dringend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat Opdrachtnemer het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen Opdrachtgever aanhangig te maken bij andere rechterlijke colleges die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Artikel 22 Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 1. Indien Opdrachtnemer aan de Opdrachtgever bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de opdrachtgever gehouden het aldus geleverde binnen 14 (zegge: veertien) dagen na het einde van de termijn van die terbeschikkingstelling, ofwel na het eerste verzoek daartoe van Opdrachtnemer, in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren.

 2. Indien de Opdrachtgever deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

 3. Indien Opdrachtgever, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de onder lid 1 genoemde verplichting, heeft Opdrachtnemer het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op opdrachtgever te verhalen.

Artikel 23 Aanvullende zaken

 

 1. Opdrachtnemer maakt voor het aanbieden van haar Dienst gebruik van software van derden (leveranciers). Opdrachtnemer is geen eigenaar van deze software. Opdrachtnemer kan dan ook niet garanderen dat de software altijd toegankelijk is.

 2. Opdrachtgever mag tijdens de cursus inspiratie opdoen, maar mag de cursus niet kopiëren. In het geval dat Opdrachtnemer van mening is dat Opdrachtgever (onderdelen van) de cursus heeft gekopieerd, is het aan Opdrachtgever om aan te tonen dat dit niet het geval is.

 3. Opdrachtgever mag in de 12 maanden na de start van de cursus, geen soortgelijke cursus ontwikkelen en verspreiden of verkopen.

 4. Het delen van screenshots op social media met naamsvermelding van Future Focus Consultancy (Opdrachtnemer) is toegestaan, ervan uitgaande dat niet zodanig veel gedeeld wordt dat anderen de cursus feitelijk via andere kanalen dan via Opdrachtnemer kunnen volgen. Screenrecordings of andere video opnames van de cursus mogen niet gemaakt of gedeeld worden.

 5. Als Opdrachtnemer aan Opdrachtgever ‘levenslang’ toegang verleent, voor wat voor product of dienst dan ook, wordt daarmee bedoeld zo lang Opdrachtnemer (expliciet Future Focus Consultancy) bestaat of tot het moment dat Opdrachtnemer besluit de Dienst niet meer aan te bieden.

 6. In de community opgezet door Opdrachtnemer mag geen reclame, spam of andere ongewenste berichten geplaatst worden. Opdrachtnemer mag op elk moment naar eigen inzicht de door jou geleverde bijdrage verwijderen.

 7. Op het moment dat Opdrachtnemer besluit om een Dienst niet langer aan te bieden, zal dit van te voren aan worden medegedeeld zodat nog voldoende tijd beschikbaar is om relevante content of gegevens te downloaden.

Artikel 24 Vindplaats en wijziging algemene voorwaarden

 1. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

 2. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 3. Als er een geschil tussen Partijen ontstaat, zullen Partijen eerst maximaal inspannen om zonder tussenkomst van een rechter een oplossing te vinden. Lukt dat niet? Dan moet het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van Amsterdam, tenzij een wettelijke regeling anders bepaalt. 

 4. In de wet worden verschillende verjaringstermijnen gehanteerd. In afwijking hiervan, hanteert Opdrachtnemer voor alle vorderingen tegen haar, een verjaringstermijn van één jaar.


 

Laatst bijgewerkt op 14 januari 2023.

bottom of page